דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות

תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר www.microdeal.co.il המופעל ע"י חברת קשרים פלוס בע"מ

תקנון אתר microdeal

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור בתקנון אתר microdeal  (להלן: "תנאי השימוש") ופועל על פיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר microdeal למעט טענות/תביעות/דרישות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר לפי תנאי השימוש, שכן תנאי השימוש מחייבים משתמשים רשומים באתר microdeal וכל מי שפועל בשמם ו/או מטעמם. רכישת דילים באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש וביצועה מהווה הסכמה לתנאי השימוש כלשונם. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמשים לבין אתר microdeal ולפיכך, השימוש באתר microdeal ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.     במסמך זה (תנאי השימוש באתר microdeal) כל האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

2.     במסמך זה (תנאי השימוש באתר microdeal) כל האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

3.     הגדרות:

"אתר microdeal" או "האתר"- אתר אינטרנט אשר הינו בכתובת הדומיין www.microdeal.co.il  לרבות כל עמודי המשנה, בעליו, מנהליו, עובדיו, שלוחיהם ו/או כל אשר מטעמו לפי ההקשר והעניין , וכל אשר ברשות האתר לרבות טקסטים, רעיונות, תוכנות, ממשקים, אפליקציות, כתובות דואר אלקטרוני, מידע דיגיטלי, תכנים, עיצובים, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים, מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים, סיסמאות, קודים וכל דבר אחר המוגן על פי דיני הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים.

3.1    "החברה"- חברת קשרים פלוס בע"מ אשר מפעילה את אתר microdeal.

3.2    "משתמש"/"גולש"- כל מי שגולש באתר microdeal ו/או עושה שימוש באתר microdeal או בחלקי אתר microdeal
          ואף אם הגיע אליו שלא בדרך של גלישה באתר microdeal.

3.3    "מבצע פעולה"- כל גולש או משתמש אשר מבצע רכישה באתר בכל דרך שהיא.

3.4    "ספק"- כל מי שמעלה דילים והטבות לאתר.

4.     אתר microdeal וכל אשר ברשותו, לרבות תוכנות, רעיונות, ממשקים, תכנים המצויים באתר microdeal, אפליקציות,
       כתובות דואר אלקטרוני, טקסטים, עיצוב אתר microdeal, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים, מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים,
        סיסמאות, קודים וכל אשר יש בו זכות יוצרים שייכים לאתר microdeal ולבעליו החוקיים.  חל איסור מוחלט על העתקה,
        שכפול, שינוי, הפצה, הצגה בפומבי, פרסום ו/או העברה לצד שלישי של אתר microdeal ו/או תכניו הן במלואם והן במקצתם
        ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת אתר microdeal.

5.      סימני המסחר ומודעות הפרסומת של ספקי האתר הנם קניינם הרוחני ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת המפרסם
         בכתב ומראש.

6.      אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להוסיף, לשנות ולמחוק בכל עת וללא הודעה מוקדמת, תנאים מתנאי
         השימוש באתר microdeal, מבנה אתר microdeal עיצובו והשירותים המוצעים בו,  ואתר microdeal לא יהיה אחראי
         על כל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם למשתמשי אתר microdeal בעקיפין או במישרין.  על כן, באחריות המשתמש
         לקרוא את תנאי השימוש של אתר microdeal טרם ובסמוך לכל גלישה ושימוש באתר microdeal.

7.       כל שינוי כאמור בסעיף 6 יחול רק על מוצרים/שירותים אשר נרכשו לאחר ביצוע השינוי.

8.       מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומו במחשבי החברה ישמש
          ראיה חלוטה לעניין זה.

9.       עם רישומו, מתחייב המשתמש כי קרא את התנאי השימוש וכי יכבדם על כל סעיפיהם ובמידה ויפר את תנאי השימוש הנ"ל,
         חשוף המשתמש לעונשים וסנקציות על פי הדין.

10.     רשאי להשתתף בכל אחד מהדילים המוצעים באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת
         האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

11.     על מנת לרכוש דילים מהאתר, יש להיות חבר רשום באתר. בעת הרישום יש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי,
          שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. האתר שומר לעצמו את הזכות
          לבטל הזמנה שבוצעה ללא הפרטים המלאים של המשתמש.

12.      הכניסה לאתר microdeal מותנית במסירת כתובת דואר אלקטרוני/מספר עובד ובמסירת סיסמא.

13.     החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, לשמור על סודיות פרטי המשתמש שנמסרו בעת הרכישה.
         החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו זולת לספקי האתר וזאת לצורך השלמת הרכישה של מבצע הפעולה.

14.      המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי השימוש באתר מתקיים בסביבה מקוונת וכי אין באפשרות  החברה להבטיח חסינות מוחלטת
           מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור באתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור
          למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעת מעניין
          זה ו/או בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם כתוצאה מעניין זה.

15.      אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הורדה ו/או העלאה של תכנים המצויים באתר
          microdeal וכן לחסום פרופילים וכל זאת ללא מתן כל הודעה מוקדמת ומבלי להיות אחראי על כל נזק אשר עלול להיגרם או שנגרם
          למשתמש אם בעקיפין ואם במישרין.

16.     בכפוף לתיקון 40 ל"חוק התקשורת (בזק ושידורים(", המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר microdeal ומי מטעמו להשתמש
         בפרטים אותם מסר לאתר microdeal בעת הרישום  ו/או בשלב מאוחר יותר לצורך יצירת קשר ושליחת הודעות מכל סוג שהוא,
          לאסוף ולאגור נתונים אודות פעילויותיהם לרבות נתונים סטטיסטיים, לנתחם ולעשות בהם שימוש למטרות שונות. בנוסף, המשתמש
          מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר microdeal ומי מטעמו לשתול במחשבים שלו  קבצי Cookies הדרושים לצורך זיהוי המשתמש. 

17.      אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות לחסום פרופיל משתמש באופן זמני ו/או לאלתר וכן למנוע השתתפות בדילים השונים בקרות
           אחד או יותר מן האירועים הבאים:

      17.1     אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה/באתר ו/או מי מטעמם, לרבות לקוחות החברה/האתר
                 וספקי האתר/החברה.

      17.2     מילוי חלקי ו/או שיקרי של פרטים אישיים.

      17.3     כניסה לחשבון של משתמש אחר ו/או הזדהות כמשתמש אחר.

      17.4     אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

      17.5     שימוש באתר microdeal באופן שעלול לפגוע ו/או פוגע ברגשות הציבור.

      17.6    העלאת חומר פרסומי ו/או חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע בפרטיות הגולשים ו/או חומר לא מוסרי או לא חוקי אשר עלול לפגוע באופן
                 כלשהו בגולשים ובמשתמשים באתר microdeal ו/או בצד ג' כלשהו.

      17.7    העלאת "דואר זבל", תכנים המכילים וירוסים, קמפיינים פוליטיים ושידול מסחרי.

      17.8    אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י דיני מדינת ישראל.

      17.9    אם השתמשת באתר לצורך פרסום לשון הרע או הוצאת דיבה כהגדרתם על פי דין.

    17.10    אם התחזית לאדם אחר במסגרת פעילותך באתר.

    17.11    אם יש לך חוב כספי לחברה וטרם פרעת את חובך על אף שחלף מועד פירעונו.

    17.12    הפרה של הדין הישראלי ו/או הפרת תנאי השימוש אתר microdeal.

18.     אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות למחוק/להסיר/לשנות תכנים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף 17 ו/או
          בשל כל סיבה דומה אחרת.

19.     אתר microdeal שומר על זכותו להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר microdeal ולעשות בו כל שימוש שימצא לנכון לרבות
          שימוש מסחרי, אם וכאשר אתר microdeal מתמזג עם אתר ו/או תאגיד אחר  או מכל סיבה אחרת, וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת בין
          האתר/החברה לבין מקום העבודה אליו משתייך העובד המשתמש באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים שהמילה "פרסומת"
          לא תצוין בכותרת ההודעות המסחריות שישלחו אליו, אם וכאשר יבחר אתר Microdeal לעשות שימוש מסחרי כאמור בסעיף זה.

20.     אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר microdeal במידה ויידרש לכך על ידי
         רשויות החוק ו/או בתי המשפט ולמי שיידרש על ידם.  יתרה מכך, אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע
         אודות משתמשי אתר microdeal במידה ויהיה סבור כי הדבר עשוי למנוע פגיעה בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו
         ו/או באדם או ברכוש ו/או עשוי למנוע נזק מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בכל
         מידע הנאגר באתר microdeal.

21.     אתר microdeal שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע אודות משתמש אתר microdeal אשר הפר את תנאי השימוש ו/או
          כל הסכם אחר עם החברה ו/או מי מטעמה וכן בכל מקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו,
          בין המשתמש/מבצע הפעולה לבין החברה.

22.     אתר microdeal רשאי להגביל מידע ו/או גישה לתכנים ו/או לחלקם ו/או השירותים המוצעים באתר microdeal לחלק ממשתמשי אתר
          microdeal על פי שיקול דעתו וללא הסבר או מתן הודעה מוקדמת.  משתמשי אתר microdeal לא יוכלו לבוא בטענה ו/או דרישה בגין
          הגבלת הגישה ו/או הגבלת המידע כאמור.

23.     אתר microdeal אינו אחראי על כל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם או עלול להיגרם למשתמשי אתר microdeal כתוצאה
         משימוש באתר microdeal.

24.     למען הסר ספק, אתר microdeal אינו אחראי בשום צורה שהיא לתוכן המועלה לאתר microdeal על ידי ספקי האתר לרבות
         תיאור המוצר/השירות, לינקים, תמונות ו/או כל תוכן אחר, והאחריות לכך מוטלת על הספקים ועליהם בלבד.  אתר microdeal
         מהווה פלטפורמה להעלאת תכנים ומשכך לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתכנים המועלים ולא תיטען כל טענה נגד אתר microdeal
         בקשר למידע האמור לעיל.

25.    המשתמש מודע כי החברה אינה מוכרת את המוצרים/השירותים המופיעים באתר וכי לאתר microdeal אין כל אחריות לגבי טיב
         השירות/המוצר, איכות המוצרים/השירותים שיסופקו ו/או לגבי כל מעשה או מחדל הקשור בהתנהלות הספק.

26.     אין בהצגת המוצרים/השירותים באתר משום הבעת דעה ו/או המלצה מצד החברה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או
          איכותם של המוצרים/השירותים.

27.     כל תוכן פרסומי אשר מועלה לאתר microdeal הינו באחריותם הבלעדית של המפרסמים.

28.     החברה אינה בודקת את פרסומי המוכרים ואינה מפקחת עליהם. באחריות המשתמש לוודא את אמיתות פרטי הפרסום מול הספקים.

29.     תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ולכן יתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות.

30.     המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לאפשרות של פגיעה עקב שימוש באינטרנט בכלל ובאתר microdeal בפרט, לרבות פגיעה
          הנגרמת באמצעות וירוסים, שיבושים שונים, תקלות אנוש, מידע שגוי או כל תקלה אפשרית אחרת העלולה להיגרם משימוש
          באינטרנט. כמו כן, אתר microdeal, מנהליו, עובדיו ובעליו לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם.

31.     השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה/דרישה/
          תביעה כלפי החברה/האתר בגין תכונות השירותים והמידע המופיעים באתר, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו. השימוש בשירותים
          הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

32.     החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר, אך אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע/ישובש
          על ידי תקלות למיניהן או בדרך אחרת.

33.     כמות המוצרים/שירותים המוצעים למכירה הינה גמישה וניתנת לשינוי על פי שיקול דעת הספקים. לפיכך, רשאי כל ספק להגדיל/להקטין
          את כמות השירותים/המוצרים.

34.     כל הדילים כפופים לתנאי השימוש ובהתאם לתנאים המפורטים בכל דיל.

35.     למען הסר ספק, מובהר כי אין כל התחייבות ו/או אחריות מצד החברה/האתר שקניית המשתמש תאושר ו/או הרכישה תושלם.
          השלמת המכירה מותנית בתנאים המפורטים בעמוד הדיל.

36.     אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד הדיל של המוצר/השירות.

37.     אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים בעמוד הדיל של השירות/המוצר.

38.     מימוש ההטבות אינו תקף בקבוצות. 

39.     החברה/האתר/הספקים אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון
          ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

40.     החברה/האתר אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקתם אשר נגרמו עקב רשלנות ו/או התנהלות כושלת של הספק
          והאחריות לכך מוטלת על הספק בלבד.

41.      יתכן שבעת מימוש ההטבה/הדיל יידרש המשתמש להציג תעודה מזהה.

42.     מובהר כי במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הכרטיס שהוזן על ידי המשתמש, תבוטל הרכישה שבוצעה בכרטיס האמור
          והוא יחויב בדמי ביטול כאמור בתנאי השימוש.

43.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, אם יתברר שחלה טעות בהצגת פרטי המוצר/השירות, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.

44.     תנאי תשלום:

     44.1   המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין אלא אם צוין אחרת במפורש.

     44.2   רכישה שאושרה מהווה קניה של המוצר/השירות ומחייבת בתשלום מלוא הסכום הנדרש עבור המוצר/השירות.

     44.3   חיוב המשתמש יתבצע ע"י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש.

45.    ביטול הרכישה יעשה באמצעות פניה בהודעה בכתב לשירות הלקוחות של האתר ויכלול את פרטי הרכישה ופרטי הרוכש.

46.    ביטול רכישה של מוצר/שירות יתבצע בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

47.    בכפוף לסייגים האמורים בחוק הגנת הצרכן, משתמש אשר חברת האשראי סירבה לכבד את התחייבותו, יחויב בדמי ביטול והמוצר/
          השירות לא יסופקו לו.

48.    החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל/להפסיק פעילות באתר ו/או לבטל רכישה או חלק ממנה
         בין אם הושלמה ובין אם לאו. הודעה על ביטול רכישה כאמור תימסר למשתמש וכרטיסו לא יחויב. אם הושלמה הרכישה, תשיב החברה
         למשתמש את הסכום אשר שולם בעדה.

49.    המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/תביעה/דרישה כלפי החברה בגין ביטול רכישה כאמור בסעיף 47, למעט תביעה/טענה/דרישה
         בעניין השבת סכום אשר שולם על ידי המשתמש בעבור רכישה שהושלמה וטרם הוחזר לו.

50.    בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, משתמשי אתר microdeal ואתר microdeal מצהירים בזאת כי הם מסכימים
         לקיצור תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק של כל תביעה, טענה או דרישה נגד אתר microdeal לתקופה של ששה חודשים
         מיום היווצרות עילת התובענה נגד אתר microdeal.

51.    מוסכם בין המשתמש לבין אתר microdeal כי סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לאתר microdeal ולתנאי שימוש בו,
         מוקנית לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית הרלוונטית במחוזות תל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה. 

52.    תנאי השימוש שלעיל והם בלבד מחייבים את האתר כלפי המשתמשים.

 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות והבהרות בעניין תנאי השימוש באתר microdeal ובבקשות לתיקון מידע שגוי או מטעה באתר microdeal בכתובת המייל info@microdeal.co.il .